ქიმიური ტექნოლოგია

პროგრამის დასახელება ქიმიური ტექნოლოგია
სწავლების საფეხური ბაკალავრიატი 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი ტექნოლოგიების ბაკალავრი  
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
მიზანი  ფუნდამენტალური, ზოგადსაინჟინრო და ეკონომიკური დისციპლინების შესწავლის საფუძველზე ქიმიური ტექნოლოგიია სპეციალური კურსების ათვისება ქიმიური დარგის საწარმოებში ბაკალავრების შემდგომი დასაქმების და საგანმანათლებლო პროგრამის შემდგომ ეტაპზე სწავლის გაგრძელებისათვის, აღნიშნული პროგრამის საფუძველზე ბაკალავრები ითვისებენ მატერიალური წარმოების სხვადასხვა დარდში გამოყენებადი მოხმარების პროდუქტებსა და ნახევარფაბრიკატებში ბუნებრივი ნედლეულის ქიმიური გადამუშავების ეკონომიკურ მეთოდებსა და საშუალებებს. ტექნოლოგიური პროცესების შედეგად მიღებული მასალების ფიზიკურ-ქიმიური და ტექნოლოგიური ტექნოლოგიური თვისებების განსაზღვრას, დიაგნოსტიკასა და ექსპერტიზას. მაგისტრალური ნავთობ-გაზსადენების ეფექტურ და უსაფრთხო ფუნქციონირების უზრუნველყოფის პრინციპებს, დენის ქიმიური წყაროების მიღების პროცესებს  
სწავლის შედეგი პროგრამის ათვისების შემდეგ ბაკალავრებს შეეძლებათ ქიმიური წარმოების მრავალფეროვან და მრავალდარგიან საწარმოებში მიმდინარე ძირითადი პროცესებისა და ტექნოლოგიენის მართვა და დენის ქიმიური წყაროების ალტერნატიული გზების ძიება, ქიმიური ქარმოების ცალკეული სტადიის შეფასებისას ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება, ბაზრის თვისობრივი შეფასება, წარმოებაში ეკოლოგიური საკითხების გათვალისწინება, ქიმიური პროდუქციის დაიგნოსტიკა და ექსპერტიზა.  
დასაქმების სფეროები ქიმიური პროფილის საწარმოები, თბილავიამშენი, ნათუმს გემთმშენი, ქალაქის კომუნიკაციური და ნავთობის და გაზის მაგისტრალური მილსადენების მქარმოებელი წარხანა, სახელმწიფო, კერძო სტრუქტურები, რომლებიც დაკავებულნი არიან ქიმიური პროდუქციის ახალ საწარმოთა დაგეგმარებით. ხარისხის მართვის სტრუქტურული ერთეულები,საბაჟო სამსახურის საექსპერტო ლაბორატორიები, ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო და შესაბამისი სამსახურები, ნავთობგადამამუშავებელი და ფარმაცევტული ქარხნები და სხვა.  
ვებ–მისამართი http://ctmf.gtu.ge/archive/gegmebi/bakalavriati-Qimiuri.pdf
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა ერთინი ეროვნული გამოცდები  

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას