ნანოტექნოლოგიებით მიღებული მოწინავე კომპოზიტები კერამიკულ და პოლიმერულ მატრიცებზე

პროგრამის დასახელება ნანოტექნოლოგიებით მიღებული მოწინავე კომპოზიტები კერამიკულ და პოლიმერულ მატრიცებზე
სწავლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი ინჟინერიის მაგისტრი  
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
მიზანი  მაგისტრანტს გააცნოს ნანოკერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების მიღების თავისებურებანი, გამოუმუშავოს ნანოკომპოზიტების თვისებების შესწავლის ჩვევები და შეძლოს იქონიოს წარმოდგენა მათი უპირატესობის შესახებ სხვა მასალებთან შედარებით.  
სწავლის შედეგი მაღალი კვალიფიკაციის მაგისტრის მომზადება კომპოზიციური მასალების სფეროში.  
დასაქმების სფეროები "თბილავიამშენი", იზოტოპების ქარხანა, რუსთავის ბოჭკოს ქარხანა, კერამიკული წარმოებები და სხვა.  
ვებ–მისამართი http://ctmf.gtu.ge/site.php?f=4&site=18&ena=1
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა ბაკალავრის ხარისხი შეიძლება ჰქონდეს მიღებული ბიო და ქიმიურ ტექნოლოგიაში  

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას