გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება

პროგრამის დასახელება გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება
სწავლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი მეცნიერების მაგისტრი  
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
მიზანი  მოამზადოს კადრი გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების სფეროში სამეცნიერო პრაქტიკული და საინჟინრო მოღვაწეობისათვის. მაგისტრს შეეძლება თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით გარემოს ობიექტების მდგომარეობის შესწავლა, შეფასება და პროგნოზირება. არსებული და პერსპექტიული მეთოდების ბაზაზე სამრეწველო ნარჩენების გადამუშავების ეფექტური ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება, უნარჩენო და მცირენარჩენიანი ტექნოლოგიების დანერგვა და მათი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ანალიზი  
სწავლის შედეგი კურსამთავრებულებს შეეძლებათ მრეწველობის სხვადასხვა დარგისა და ბუნებრივი რესურსების ეკოლოგიური მონიტორინგის ჩატარება, ჩამდინარე წყლების, სამრეწველო აეროზოლების და მეორადი მატერიალური რესურსების გადამუშავებისა და რეკუპერაციის ეფექტური ტექნოლოგიური პროცესების სისტემის დანერგვა.  
დასაქმების სფეროები სამრეწველი პროდუქციის საწარმოებელი ქარხნები, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დაკავებულნი არიან გარემოს დაცვის საკითხებით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეგიონალური სამსახურები, ნავთობისა და გაზსადენი მაგისტრალები და სხვა.  
ვებ–მისამართი http://ctmf.gtu.ge/site.php?f=4&site=18&ena=1
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა ინჟინერიის ბაკალავრი  

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას