სამედიცინო ქიმია

პროგრამის დასახელება სამედიცინო ქიმია
სწავლების საფეხური მაგისტრატურა 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი მეცნიერების მაგისტრი  
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
მიზანი  სამედიცინო ქიმია შეისწავლის ცოცხლ ორგანიზმებში მიმდინარე ქიმუირ პროცესებს და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების როლს ამ პროცესებში. მისი გამოყენებით შესაძლებელია იმ პროცესებისა და ცვლილებების ახსნა, რომლებიც მიმდინარეობს ცოცხალ ორგანიზმებში, ორგანიზმის როგორც ნორმალურ, ისე პათოლოდიურ მდგომარეობაში. პროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ისეთი საკითხების შესწავლა, როგორიცაა ცოცხალი მატერიის მნიშვნელოვანი კომპონენტები, ბიოპოლიმერები და ბიოლრეგულატორები, მათი აღნაგობა და ბიოლოგიური ფუნქციები მცენარეულ, ცხოველურ და მინერალურ რესურსებში არსებული ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოყოფა და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების დადგენა.  
სწავლის შედეგი პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, ამასთან, ქიმიური, ბიოლოგიური, ფარმაცევტული, ეკოლოგიური, სასოფლო-სამეურნეო და მრავალი სამრეწველო ფერმენტების და ბუნებრივი სამკურნალო საშუალებების გამოყოფასა და შესწავლას.  
დასაქმების სფეროები - ქიმიური, ბიოქიმიური, ფარმაცევტული, ეკოლოგიური, პროფილის კვლევითი ინსტიტუტები
- სახელომწიფო და კერძო უსდ
- სამეცნიერო -კვლევითი ლაბორატორიები
 
ვებ–მისამართი http://ctmf.gtu.ge/site.php?f=4&site=18&ena=1
საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა BSc (Pharmaceutical Technology and Bio-pharmacy), BA (Pharmaceutical Technology and Bio-pharmacy), BSc (Chemistry), BA(Chemistry), BSc (Technology of natural medicinal means), BA (Technology of natural medicinal means), BSc (Pharmacy), BA(Pharmacy), BSc (Biotechnology), BA (Biotechnology), BSc (medicine), BA (medicine), BSc (Biochemistry), BA (Biochemistry)  

 

 

 

 

ვეძებ ქიმიკოსს

ვეძებ თემატიკას

ვეძებ ფრაზას